Polityka prywatności

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez :

AUVENTO Sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie, ul. Mickiewicza 18, 36 – 020 Tyczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781811, NIP: 8133810601, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł korzystających z platformy dostępnej na stronie internetowej: www.arsolutions.pl (dalej jako: Platforma). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
 2. Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platformy.
 3. Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Usługi/Produkty: usługi świadczone przez Administratora oraz produkty oferowane do sprzedaży i sprzedawane przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników.
 7. Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Użytkownicy: osoby korzystające z Usług świadczonych przez Administratora oraz dokonujące zakupu jak również osoby zainteresowane zakupem lub usługami za pośrednictwem Platformy.

 

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Platformy oraz Usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Platformy szczegółowo opisanym poniżej.

Administrator gromadzi wybrane elementy lub wszystkie następujące Dane osobowe Użytkowników:

 • adres IP,
 • lokalizacja,
 • korzystanie ze strony internetowej (tj. rodzaj aktywności Użytkownika na stronie internetowej Administratora);
 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.
 • dane dotyczące rodzaju i wersji przeglądarki internetowej oraz rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez Przeglądarki,
 • systemu operacyjnego oraz identyfikatora reklamowego.

Dane te pozyskiwane są przez Administratora, w szczególności za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii.

 

III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:

  a) wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji i zamawianych przez niego Usług i Produktów co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi umowami  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO)  – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

  b) w celach analitycznych i statystycznych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane osobowe zostaną zanonimizowane;

  c) przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług i sprzedaży Produktów – przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;

  d) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Platformy, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

  e) wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  f) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych/usługach świadczonych przez Administratora, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody.

  g) związanym z prowadzeniem korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co stanowi uzasadniony interes Administratora – do czasu cofnięcia zgody.

  Po upływie okresu przetwarzania,  Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane. Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych może uniemożliwić korzystanie z Usług i/lub zakup Produktu.  

 2. Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom tj:, partnerom biznesowym Administratora, usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, płatności) osobom współpracującym z Administratorem oraz organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa)
 3. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

  a) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego,

  b) jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

  c) jest to konieczne do prawidłowej realizacji umowy;

  d) jest to konieczne do celów analitycznych;

  e) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

  f) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;

  g) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.
 5. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora lub innych Użytkowników lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).
 7. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@arsolutions.pl

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Platformy, treść profilu konkretnego Użytkownika, treść oferty dedykowanej danemu Użytkownikowi, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Platformie. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Platformy, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Platformy, a także dokonać oceny osobistych preferencji i zainteresowań Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

 

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych osobowych:

  a) prawo dostępu do treści Danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych osobowych);

  b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych osobowych;

  c) prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych osobowych);

  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;

  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

  Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

  g) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;

  h) prawo do przenoszenia Danych osobowych.

 2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

 

VI. PLIKI COOKIES

 1. Platforma korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  a) optymalizacji Platformy;

  b) umożliwienia Użytkownikom nawigację na stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji;

  c) rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie;

  d) spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi;

  e) utrzymania sesji Użytkownika,

  f) ustalenia liczby osób korzystających z Platformy oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej,

  g) prowadzenie działań marketingowych (przesyłanie reklam);

  h) zapamiętywanie danych logowania na Platformie;

  i) dostosowywania zawartości Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony);

  j) prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Platformy.

 3. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
 4. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformie. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane naszym partnerom biznesowym lub uzyskiwane od nich.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) używanej przeglądarki internetowej

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 • zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
 • szyfrowanie Danych osobowych w bazie;
 • certyfikat SSL.

 

VIII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

e-mail: kontakt@arsolutions.pl
telefon: +48 666 976 913

 

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.

patronate